Tin Nổi Bật

Năm du lịch quốc gia

QUYẾT ĐỊNH - Phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh.

18/01/2023
0
105
QUYẾT ĐỊNH - Phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh.

KẾ HOẠCH - Truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh.

18/01/2023
0
109
KẾ HOẠCH - Truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận - Hội tụ xanh.

QUYẾT ĐỊNH - Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Bình Thuận 2023.

18/01/2023
0
109
QUYẾT ĐỊNH - Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia - Bình Thuận 2023.

Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tu xanh

17/01/2023
0
107
Công bố Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tu xanh

Giới thiệu các hoạt động Năm du lịch quốc gia 2023.

17/01/2023
0
109
Giới thiệu các hoạt động Năm du lịch quốc gia 2023.

Bộ nhận diện Năm du lịch Quốc gia 2023.

17/01/2023
0
127
Bộ nhận diện Năm du lịch Quốc gia 2023.

Thông cáo báo chí

17/01/2023
0
113
Thông cáo báo chí

Lịch trình mẫu

Quảng cáo